Zadania Okręgowej Rady Lekarskiej

Okręgowa Rada Lekarska kieruje działalnością okręgowej izby lekarskiej w okresie między okręgowymi zjazdami lekarzy, w szczególności:
    sprawuje pieczę nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza przez członków okręgowej izby lekarskiej;
    upowszechnia zasady etyki lekarskiej oraz dba o ich przestrzeganie;
    reprezentuje i chroni indywidualne i zbiorowe interesy członków izby;
    wykonuje zadania określone w art. 5 pkt 3, 4, 6-14 i 17-24 ustawy o izbach lekarskich;
    udziela pomocy w realizacji praw członków okręgowej izby lekarskiej, o których mowa w art. 9 pkt 3 ustawy o izbach lekarskich;
    składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności i wykonania budżetu;
    zbiera składki członkowskie i prowadzi ich ewidencję;
    wykonuje uchwały okręgowego zjazdu lekarzy;
    ustala liczbę członków prezydium;
    prowadzi bieżące sprawy izby;
    wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską;
    prowadzi okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów;
    prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
    prowadzi rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej oraz wykonuje kontrole na zasadach określonych w przepisach tej ustawy, przewidzianych dla organu prowadzącego rejestr;
    prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów;
    wydaje biuletyn okręgowej izby lekarskiej;
    prowadzi archiwum dokumentacji okręgowej izby lekarskiej.

Szukaj w serwisie

Kalendarz OIL

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30