Staż podyplomowy

Wykaz załączników do wniosku W1 i skierowania na staż:
- kserokopia dowodu osobistego
- zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów ze średnią ocen (oryginał)
- odpis dyplomu
- kserokopię nadaniu numeru NIP (jeśli absolwent ma przyznany nr NIP)

  wniosek W-1

   wniosek o przyznanie stażu podyplomowego na terenie działania OIL w Częstochowie

  wzór orzeczenia 

Szukaj w serwisie

Kalendarz OIL