Zadania Okręgowej Komisji Rewizyjnej

    kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby;
    przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi lekarzy;
    przedstawia okręgowemu zjazdowi lekarzy opinię dotyczącą sprawozdania okręgowej rady lekarskiej z wykonania budżetu  i na tej podstawie składa wniosek w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej.

Szukaj w serwisie

Kalendarz OIL