Składki

SKŁADKI  CZŁONKOWSKIE
Opłacanie składek członkowskich jest obowiązkiem ustawowym i wynika  z Ustawy o Izbach Lekarskich.
Informacji dotyczących składek, find udziela pracownik rejestru składek członkowskich: tel:  34 368 18 88 wew. 140, decease 145 Dział księgowości  

                           

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje składka członkowska na OIL w wysokości 60 zł miesięcznie dla wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów.

zgodnie z uchwałą NRL z dn. 5 wdześnia 2014 r. nr 27/14/VIIObowiązek opłacania składki członkowskiej przez lekarza i lekarz stażystę powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz lub lekarz stażysta:
1.    został wpisany na listę członków OIL
2.    był zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej na czas określony  
3.    złożył oświadczenie okręgowej radzie lekarskiej o podjęciu wykonywania zawodu

Lekarze korzystający ze zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej na podstawie przepisów dotychczasowych (do 2008 r.)  pozostają zwolnieni z tego obowiązku do czasu zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem obowiązku opłacania składki członkowskiej tj. w związku z podjęciem wykonywania zawodu lekarza.
Zgłaszanie zmian dotyczących wysokości składki
Zmiany mające wpływ na wysokość składki członkowskiej należy niezwłocznie zgłaszać w izbie lekarskiej.
1.    Data przejścia na emeryturę lub rentę - należy dostarczyć kserokopię decyzji ZUS,
2.    Data rozpoczęcia bezpłatnego urlopu wychowawczego,
3.    Zaświadczenie o rejestracji w Urzędzie Pracy,
4.    Data i miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia pracy,
5.    Oświadczenie lekarzy emerytów i rencistów o zaprzestaniu wykonywaniu zawodu (zmiana w rodzaju prawa wykonywania zawodu na lekarz nie wykonujący zawodu),
6.    Data wyrejestrowania praktyki indywidualnej.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 - art. 6 ust. 1 w związku z art. 8 pkt. 3 i art. 39 ust. 1 pkt. 11) lekarze wyjeżdżający za granicę, którzy nie zrzekli się w Rzeczpospolitej Polskiej prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, a tym samym nadal pozostają członkami Okręgowej  Izby Lekarskiej w Częstochowie, są zobowiązani do opłacania składki członkowskiej na rzecz Izby zgodnie z  Uchwałą nr 8/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej.
Należne składki należy wpłacać:


Nr rachunku bankowego:
mBank  S.A. 82 1140 1889 0000 2433 3300 1001

lub w kasie OIL od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 do 15.00.

 

Załączniki:

 Oświadczenie o nieosiąganiu przychodów.

Szukaj w serwisie

Kalendarz OIL