Składki

SKŁADKI  CZŁONKOWSKIE
Opłacanie składek członkowskich jest obowiązkiem ustawowym i wynika  z Ustawy o Izbach Lekarskich.
Informacji dotyczących składek, find udziela pracownik rejestru składek członkowskich: tel:  34 368 18 88 wew. 140, decease 145 Dział księgowości  

                           

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje składka członkowska na OIL w wysokości 60 zł miesięcznie dla wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów.

zgodnie z uchwałą NRL z dn. 5 wdześnia 2014 r. nr 27/14/VII


Do 31 grudnia 2014 r.składki regulowane są według uchwały Nr 8/08/V  Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2008 r.
40, sickness - zł dla:
dla wszystkich lekarzy, lekarzy dentystów
10,- zł dla:
lekarza stażysty, lekarza dentysty stażysty,

Na podstawie uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej, członek Izby może mieć ustaloną miesięczną wysokość składki członkowskiej w kwocie 10 zł, jeżeli:
?    jest rencistą
?    jest emerytem i ukończył 60 lat - w przypadku kobiety lub 65 lat - w przypadku mężczyzny,
oraz poza świadczeniem emerytalnym nie osiąga rocznego przychodu przekraczającego wysokość rocznego przychodu osiąganego przez lekarza stażystę, ustalonego zgodnie z rozporządzeniem  MZ z 27 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (?lekarz odbywający staż podyplomowy otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości       2007 zł? ? obowiązuje od 1.01.2009 r.).
Określenie składki w kwocie 10,- zł dla lekarza rencisty i emeryta nastąpi na podstawie uchwały podjętej przez Okręgową Radę Lekarską, jeżeli lekarz złoży odpowiedni pisemny wniosek oraz przedstawi decyzję ZUS o przyznaniu emerytury lub renty i kserokopię zeznania podatkowego (roczny PIT) o wysokości uzyskanego dochodu w roku podatkowym poprzedzającym rok złożenia wniosku.  W myśl tej uchwały obowiązek zgłoszenia przejścia na emeryturę lub rentę i ustalenie wysokości składki w związku z przynależności do OIL, spoczywa na samym zainteresowanym.
Lekarz lub lekarz stażysta, który nie osiąga przychodu może, na podstawie uchwały okręgowej rady lekarskiej, zostać zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej na okres, w którym nie osiąga przychodu. Okręgowa rada lekarska podejmuje w tej sprawie uchwałę, jeżeli lekarz lub lekarz stażysta złoży odpowiedni pisemny wniosek oraz przedstawi:
?    zaświadczenie o okresie zarejestrowania w rejestrze bezrobotnych powiatowego urzędu pracy lub kserokopię zeznania o wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym poprzedzającym rok złożenia wniosku oraz oświadczenie o przewidywanym braku przychodu w okresie zwolnienia z opłacania składki członkowskiej.
Obowiązek opłacania składki członkowskiej przez lekarza i lekarz stażystę powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz lub lekarz stażysta:
1.    został wpisany na listę członków OIL
2.    był zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej na czas określony  
3.    złożył oświadczenie okręgowej radzie lekarskiej o podjęciu wykonywania zawodu

Lekarze korzystający ze zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej na podstawie przepisów dotychczasowych (do 2008 r.)  pozostają zwolnieni z tego obowiązku do czasu zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem obowiązku opłacania składki członkowskiej tj. w związku z podjęciem wykonywania zawodu lekarza.
Zgłaszanie zmian dotyczących wysokości składki
Zmiany mające wpływ na wysokość składki członkowskiej należy niezwłocznie zgłaszać w izbie lekarskiej.
1.    Data przejścia na emeryturę lub rentę - należy dostarczyć kserokopię decyzji ZUS,
2.    Data rozpoczęcia bezpłatnego urlopu wychowawczego,
3.    Zaświadczenie o rejestracji w Urzędzie Pracy,
4.    Data i miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia pracy,
5.    Oświadczenie lekarzy emerytów i rencistów o zaprzestaniu wykonywaniu zawodu (zmiana w rodzaju prawa wykonywania zawodu na lekarz nie wykonujący zawodu),
6.    Data wyrejestrowania praktyki indywidualnej.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 - art. 6 ust. 1 w związku z art. 8 pkt. 3 i art. 39 ust. 1 pkt. 11) lekarze wyjeżdżający za granicę, którzy nie zrzekli się w Rzeczpospolitej Polskiej prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, a tym samym nadal pozostają członkami Okręgowej  Izby Lekarskiej w Częstochowie, są zobowiązani do opłacania składki członkowskiej na rzecz Izby zgodnie z  Uchwałą nr 8/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej.
Należne składki należy wpłacać:


Nr rachunku bankowego:
mBank  S.A. 82 1140 1889 0000 2433 3300 1001

lub w kasie OIL od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 do 15.00.

 

Załączniki:

 Oświadczenie o nieosiąganiu przychodów.

Szukaj w serwisie

Kalendarz OIL

Brak wydarzeń w kalendarzu
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31